Sebastopol Vikings through to fourth round of FFA Cup