Justin Abrams heads to Maryborough as senior coach